مشاهده سنگ گردان در استان کردستان

مشاهده سنگ گردان در استان کردستان

Observation of Ruddy Turnstone in Kordestan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: سنگ گردان Arenaria interpres

تعداد: یک فرد

تاریخ مشاهده: 29 شهریور 1395

مکان مشاهده: زریبار (استان کردستان)

مشاهده کنندگان: آقایان سید ناصح حسینی و جلال پزشک

Species: Ruddy Turnstone Arenaria interpres

No. of individuals: One individual

Date of observation: 19 September 2016

Place of observation: Zaribar (Kordestan province)

Observers: Seyed Naseh Hosseini & Jalal Pezeshk

 

---------------


منبع این نوشته : منبع
مشاهده ,observation ,کردستان ,استان ,گردان ,استان کردستان ,arenaria interpres ,ruddy turnstone ,kordestan province