ثبت میش مرغ در استان اردبیل

ثبت میش مرغ در استان اردبیل

Observation of Great Bustard in Ardabil province

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: میش مرغ Otis tarda

تعداد: یک فرد مرده

تاریخ مشاهده: 17 دی 1395

مکان مشاهده: پارس آباد، مغان (استان اردبیل)

مشاهده کننده: آقای هاشم میرزانژاد

Species: Great Bustard Otis tarda

No. of individuals: One individual

Date of observation: 6 January 2017

Place of observation: Pars-Abad, Moghan (Ardabil province)

Observer: Hashem Mirzanezhad

 

---------------


منبع این نوشته : منبع
مشاهده ,observation ,اردبیل ,استان ,استان اردبیل ,otis tarda ,great bustard ,ardabil province