ثبت سهره سرسیاه در تبریز

ثبت سهره سرسیاه در تبریز

Record of Eurasian Bullfinch in Tabriz

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: سهره سرسیاه Pyrrhula pyrrhula

تعداد پرنده: یک فرد

تاریخ مشاهده: 17 دی 1395

محل مشاهده: تبریز (استان آذربایجان شرقی)

مشاهده کننده: آقای ناصر ملک زاده

Species: Eurasian Bullfinch Pyrrhula pyrrhula

No. of individuals: One

Date of observation: 6 January 2017

Place of observation: Tabriz (East Azarbaijan province)

Observers: Naser Malekzadeh

 

---------------

 


منبع این نوشته : منبع
pyrrhula ,مشاهده ,تبریز ,سرسیاه ,سهره ,سهره سرسیاه ,pyrrhula pyrrhula ,eurasian bullfinch