مشاهده سنگ چشم خاکستری دشتی در استان کردستان

مشاهده سنگ چشم خاکستری دشتی در استان کردستان

Observation of Steppe Grey Shrike in Kordestan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: سنگ چشم خاکستری دشتی Lanius pallidirostris

تعداد: 2 فرد

تاریخ مشاهده: 20 مرداد 1395

مکان مشاهده: زریبار (استان کردستان)

مشاهده کننده: آقایان سید ناصح حسینی و جلال پزشک

Species: Steppe Grey Shrike Lanius pallidirostris

No. of individuals: Two

Date of observation: 10 August 2016

Place of observation: Zaribar (Kordestan province)

Observers: Seyed Naseh Hosseini & Jalal Pezeshk

 

---------------


منبع این نوشته : منبع
مشاهده ,observation ,کردستان ,دشتی ,خاتری ,استان ,خاتری دشتی ,استان کردستان ,lanius pallidirostris ,kordestan province ,steppe grey