مشاهده جغد گوش دراز در استان هرمزگان

مشاهده جغد گوش دراز در استان هرمزگان

Observation of Long-eared Owl in Hormozgan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونهجغد گوش دراز Asio otus 

تعداد:  2 فرد

تاریخ مشاهده: روز24 فروردین 1395

مکان مشاهده: کوخرد (استان هرمزگان(

مشاهده کننده: عبدالغفار علیرضایی

Species: Long-eared Owl Asio otus

No. of individuals: 2 individuals

Date of observation: 12 April 2016

Place of observation: Kookherd (Hormozgan province)

Observer: Abdulghaffar Alirezaie

---------------


منبع این نوشته : منبع
مشاهده ,observation ,هرمزگان ,استان ,دراز ,استان هرمزگان ,hormozgan province