ثبت غاز پیشانی سفید کوچک در زریبار

ثبت غاز پیشانی سفید کوچک در زریبار

Record of Lesser White-fronted Goose in Zaribar

 

خلاصه اطلاعات این ثبت:

گونه: غاز پیشانی سفید کوچک Anser erthropus

تعداد پرنده: 5 فرد

زمان مشاهده: 6 دی 1395

محل مشاهده: زریبار (استان کردستان)

مشاهده کنندگان: آقایان سید ناصح حسینی و جلال پزشک

Species: Lesser White-fronted Goose Anser erythropus

No. of individuals: 5 individuals

Date of observation: 26 December 2016

Place of observation: Zaribar (Kordestan province)

Observers: Seyed Naseh Hosseini & Jalal Pezeshk

 

---------------

 


منبع این نوشته : منبع
مشاهده ,زریبار ,کوچک ,پیشانی ,پیشانی سفید ,سفید کوچک ,fronted goose ,lesser white ,white fronted ,white fronted goose ,lesser white fronted