مشاهده جغد گوش دراز در استان کردستان

مشاهده جغد گوش دراز در استان کردستان

Observation of Long-eared Owl in Kordestan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: جغد گوش دراز Asio otus

تعداد: یک فرد

تاریخ مشاهده: تیر 1394

مکان مشاهده: زریبار (استان کردستان)

مشاهده کنندگان: آقایان سید ناصح حسینی و شیرکو کانی سانانی

Species: Long-eared Owl Asio otus

No. of individuals: One individual

Date of observation: July 2015

Place of observation: Zaribar (Kordestan province)

Observers: Seyed Naseh Hosseini & Shirku Kani-Sanani

 

---------------


منبع این نوشته : منبع
مشاهده ,observation ,کردستان ,استان ,دراز ,استان کردستان ,asio otus ,long eared ,kordestan province